Yleiset myynti- ja kuljetusehdot1. Soveltamisala

Luovuttamalla tavaroita lähetettäväksi URBEEZ S.R.L:lle komitentti tunnustaa tietävänsä ja hyväksyvänsä nämä ehdot ja niiden soveltamisen kaikkiin osapuolten välillä tapahtuneisiin sopimussuhteisiin. Lisäksi Belgian lähettäjien yleiset ehdot, jotka julkaistiin Belgian virallisessa lehdessä 24. heinäkuuta 1980, ovat voimassa osapuolten välillä, ellei näissä ehdoissa ole nimenomaisesti poikettu niistä. Jos näiden yleisten ehtojen ja komitentin ehtojen välillä on ristiriita, URBEEZ S.R.L:n yleiset ehdot ovat etusijalla kaikkiin muihin. Näistä ehdoista voidaan poiketa vain URBEEZ S.R.L:n hallituksen kirjallisella, nimenomaisella ja ennakkosuostumuksella. Nämä yleiset ehdot ovat voimassa myös silloin, kun komitentti myöhemmin antaa suullisen tilauksen, jota ei ole vahvistettu tilauslomakkeen allekirjoituksella.

2. Komitentin velvollisuudet

Komitentti vastaa täysin lähetettävien tavaroiden asianmukaisesta pakkaamisesta ja merkitsemisestä niiden turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi. Hänen tehtäväkseen kuuluu täyttää toimitusliput ja kaikki muut kuljetusasiakirjat oikein. Kaikki yleiset kulut, kuljetuskustannusten lisäksi, ovat yksinomaan komitentin vastuulla, erityisesti, mutta ei rajoittuen, tullimaksuihin, tulliselvityskuluihin...

3. Toimitusajat

Toimitusajat annetaan vain suuntaa antavina, ja URBEEZ S.R.L sitoutuu tekemään parhaansa niiden noudattamiseksi ilman että komitentti voi vaatia mitään vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi millään perusteella.

4. URBEEZ S.R.L:n vastuun rajoittaminen

Kaikki suoraan tai epäsuorasti toimitukseen liittyvät toimet suoritetaan komitentin laskuun ja riskillä. Jos lähetettäviin tavaroita katoaa tai ne vaurioituvat, URBEEZ S.R.L:n vastuu on rajoitettu kaikissa tapauksissa, jopa URBEEZ S.R.L:n tai sen työntekijöiden törkeän laiminlyönnin tapauksessa, tavaroiden sisäiseen arvoon ja joka tapauksessa enintään 125 € lähetystä kohden, riippumatta vahingon tai menetyksen alkuperästä. AFSCA-vastuu kuuluu kuljettajalle. Tämä sitoutuu olemaan rekisteröitynyt AFSCA:han. URBEEZ S.R.L. ei ole vastuussa rekisteröimättömyydestä.

5. Vastuuvapaus URBEEZ S.R.L:stä

Missään tapauksessa URBEEZ S.R.L ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien nautinnon menetys tai menetetyt tulot. URBEEZ S.R.L ei ole vastuussa menetyksistä, voimassaoloajan ulkopuolisista tapahtumista, sen hallinnan ulkopuolisista syistä, kuten sääolosuhteista, lakkoista, saarroista, epidemiasta, mielenosoituksista, mellakoista, sodista tai kaikenlaisista mekaanisista tai teknisistä ongelmista. URBEEZ S.R.L ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansilta osapuolilta tai komitentilta, erityisesti huonosti tai sopimattomasti pakattujen tavaroiden tai puutteellisten, virheellisten tai virheellisten vastaanottajatietojen aiheuttamista vahingoista.

6. Kuljetuksesta poissuljetut kohteet

Komitentti kieltäytyy vaatimasta lasin, elävien eläinten, nesteen, helposti pilaantuvien aineiden, kaasun, ilotulitteiden ja kaikkien muiden tavaroiden kuljetusta, joiden kuljettaminen on laitonta ilman erityistä lupaa.

7. Alihankkijat tai edustajat

URBEEZ S.R.L:llä on oikeus hoitaa osa tai kaikki lähetys- ja kuljetuspalvelut omien palvelujensa kautta tai osittain omien palvelujensa kautta tai agenttien tai alihankkijoiden kautta, jotka ovat samojen ehtojen alaisia.

8. Reklamaatiot

Kaikki reklamaatiot on tehtävä kirjattuna kirjeenä URBEEZ S.R.L:n pääkonttoriin 8 päivän kuluessa lähetyksestä, muuten ne raukeavat. Komitentti kieltää vedoten mihinkään tavaroiden menetykseen tai tuhoutumiseen täysin tai osittain maksujen suorittamisen keskeyttämisen URBEEZ S.R.L:lle.

9. Maksu

Kaikki laskut on maksettava käteisellä, URBEEZ S.R.L:n pääkonttorissa tai tavaran vastaanoton yhteydessä, ellei toisin määrätä URBEEZ S.R.L:n hallituksen jäsenen taholta. Erääntymispäivään mennessä maksamatta jätetty lasku tuottaa automaattisesti ja ilman erillistä kehotusta 12 %:n vuotuisen koron. Lisäksi erääntymispäivään mennessä maksamatta jätetty lasku lisätään automaattisesti 15 %:n kiinteällä ja vähennyskelvottomalla vahinkokorvauksella laskun kokonaismäärään, kuitenkin vähintään 75 €, rikkomussanktioksi. URBEEZ S.R.L pidättää itselleen pantti-oikeuden kaikkiin hallussaan oleviin ja komitentille kuuluviin tavarakohteisiin, vakuutena kaikkien maksamattomien summien perinnästä.

10. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

URBEEZ S.R.L:n ja komitentin väliset suhteet määräytyvät Belgian lain mukaan. Riitatapauksissa, ellei sovintoratkaisua saavuteta, Brysselin tuomioistuimet ovat yksinomaan toimivaltaisia.

11. Jakokelpoisuus

Näiden ehtojen minkä tahansa kohdan mitättömyys ei vaikuta muiden määräysten sovellettavuuteen.