Algemene verkoop- en vervoersvoorwaarden1. Toepassingsveld

Door het overhandigen van goederen aan URBEEZ S.R.L voor verzending erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden en hun toepassing op alle contractuele relaties tussen de partijen. Bovendien zijn de algemene voorwaarden van de Belgische Verladers, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980, ook van toepassing tussen de partijen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk afwijken. In geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en die van de opdrachtgever, zullen de algemene voorwaarden van URBEEZ S.R.L prevaleren boven alle andere. Er kan alleen worden afgeweken van deze voorwaarden met de schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van een beheerder van URBEEZ S.R.L. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever later een mondelinge bestelling plaatst die niet wordt bevestigd door de ondertekening van een bestelbon.

2. Verplichting van de opdrachtgever

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juiste verpakking en labeling van de te verzenden goederen om hun veiligheid tijdens het transport te waarborgen. Het is zijn verantwoordelijkheid om de verzendnota's en alle andere transportdocumenten correct in te vullen. Alle algemene kosten, naast de verzendkosten, zijn uitsluitend voor rekening van de opdrachtgever, waaronder, maar niet beperkt tot, douanerechten, inklaringskosten...

3. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden louter ter indicatie verstrekt, URBEEZ S.R.L verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om deze termijnen te respecteren, zonder dat de opdrachtgever in geval van vertraging om welke reden dan ook in de levering aanspraak kan maken op enige schadevergoeding op dit gebied.

4. Beperking van de aansprakelijkheid van URBEEZ S.R.L.

Alle handelingen met betrekking tot de verzending, zowel direct als indirect, worden uitgevoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever. In geval van verlies of schade aan de te verzenden goederen, is de aansprakelijkheid van URBEEZ S.R.L in alle gevallen beperkt, zelfs in geval van grove fout begaan door URBEEZ S.R.L of een van zijn medewerkers, tot de intrinsieke waarde van de goederen en in elk geval tot een maximumbedrag van 125 € per zending, ongeacht de oorsprong van het verlies of de schade. De verantwoordelijkheid van AFSCA ligt bij de vervoerder. Deze verbindt zich ertoe geregistreerd te zijn bij AFSCA. URBEEZ S.R.L. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van deze registratie.

5. Vrijstelling van aansprakelijkheid door URBEEZ S.R.L

URBEEZ S.R.L kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde inkomsten of winstderving. URBEEZ S.R.L is niet aansprakelijk in geval van verliezen, overmacht, oorzaken buiten haar wil om, zoals weersomstandigheden, stakingen, blokkades, epidemieën, demonstraties, rellen, oorlogen of mechanische of technische problemen van welke aard dan ook. URBEEZ S.R.L is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door derden of door de opdrachtgever, met name schade veroorzaakt door een derde of door de opdrachtgever, met name schade veroorzaakt.

door onvoldoende of ongeschikte verpakking van de goederen of door onvolledige, onjuiste of foutieve aanduiding van de ontvanger.

6. Uitgesloten goederen voor transport

De opdrachtgever verbiedt het vervoer van glas, levende dieren, vloeistoffen, bederfelijke goederen, gassen, vuurwerk en alle andere goederen waarvan het vervoer zonder speciale vergunning illegaal is.

7. Onderaannemers of agenten

URBEEZ S.R.L is gemachtigd om alle of een deel van de verzendings- en transportdiensten te verzorgen via haar eigen diensten of via tussenpersonen of onderaannemers onder dezelfde voorwaarden.

8. Klachten

Elke klacht moet per aangetekende brief worden ingediend bij het hoofdkantoor van URBEEZ S.R.L binnen 8 dagen na verzending, bij gebreke waarvan de vordering vervalt. De opdrachtgever verbindt zich ertoe geen verlies of vernietiging van goederen in te roepen om de volledige of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen op te schorten, op welke titel dan ook, aan URBEEZ S.R.L.

9. Betaling

Elke factuur is contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel van URBEEZ S.R.L of bij ontvangst van de goederen, behalve indien afkomstig van een beheerder van URBEEZ S.R.L. Elke onbetaalde factuur op de vervaldag draagt automatisch en zonder ingebrekestelling een rente van 12% per jaar. Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75 €, als strafbeding. URBEEZ S.R.L behoudt zich het recht voor om een pandrecht te vestigen op alle goederen in haar bezit en toebehorend aan de opdrachtgever, als garantie voor de inning van alle onbetaalde bedragen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhoudingen tussen URBEEZ S.R.L en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschillen, behalve in geval van minnelijke schikking, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. Scheidbaarheid

De eventuele nietigheid van enige bepaling in deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van de overige bepalingen.